JUBILEUMJAOR KARTOESJ 2X 11 JAAR | OP ZEUK NAO ‘GOUWE MOMÈNTE’

(de hollandse versie staat helemaal onderaan)

‘T waor urges in de naozomer, begin van de herfst in 1999. De millenniumbug is regelmaotig en vaak in ’t nuujts es eine Guus op ’t idee koum om de angere Guus ein vraog te sjtelle:” Deisse mit?”. ‘T antjwoord waor ein volmondig jao en neet veul later waore der 6 leeje: Guus en Guus natuurlik, maar auch Geert, Jan, Ruud en René. Daomit waor de orginele versie van KARTOESJ gebaore.

Hoewel de band neet specifiek veur de vasteloavesmeziek koos, maar Limburgstalig repertoire begoosj te maake, leerde ’t euvergrote deil van Limburg KARTOESJ kenne via ’t LVK in 2000 en veul jaore daonao. ‘Tam Tam’ is ’t eesjte leedje dat woort ingezonde, en daomit begoosj de bal te rolle.

Es in 2005 de buure van ‘BOV’ oet Bor de ‘Bertha Paulissen Trofee’ wiste te veraovere en KARTOESJ tegeliekertied de top van ’t LVK beklimde mit ‘Veer höbbe de Prins in de sjtraot’, wiste de manne ’t zeker. Dae baeker mot en zal eine keer nao Lömmerich mitgenomme waere.

Ein jaor later is ’t dan zowiet. ‘Dat zit biej òs in de familie’ is eine instant ‘vastelaovesklassieker’ womit de top van ’t LVK woort bereikt. Eeuwige ‘vasteloavesroem’ vilt KARTOESJ te beurt en der wurt Limburgse en ‘Lömmerichse’ historie gesjreeve.

Ongertussje is ’t 2021 en zeen ver 22 jaor wiejer sinds dat eine korte vreugske van Guus aan Guus. De bezetting is in de tussjetied gewijzigd en sinds 2016 vorme Robert en Ger, saame mit Guus en Geert, de twee leede van ’t eesjte oer, de 4-mans band. De vastelaovend en ’t LVK numme nog altied ein prominente plek in bie de activiteite van KARTOESJ. Maar omdat veer in ’t memorabele jubileumjaor zeen aanbelandj en ’t 2X11jaor geleeje is dat dit muzikale zeudje geplant woort, pakke veer ein gans jaor extra lang oet. Gaon ver veul ‘gouwe momènte’ mit jederein herbeleave, maar zeker auch nuuje toevoege

Wie? Daoeuver sjnel meer op osse socials en deze website. Verheug dich alvas op meerder activiteite vanaf november 2021. Veer gaon der sowieso ein biezonder feeske van maake. En daomit sjtarte veer officieel in ’t weekend van 20 en 21 november. Veer wachte nog ff de Corona-persconferentie van 20 september aaf om de planne definitief te maake. Daonao zulle ver uch sjnel informaere euver osse feestelikheede

Tot sjnel, tot KARTOESJ

KARTOESJ | 2X 11 JAOR LIMBURGSE VASTELAOVESHISTORIE

saer 1999 | GeertGerGuus en Robert

Het is ergens in de nazomer, begin van de herfst in 1999. De millenniumbug is veelvuldig in het nieuws als de ene Guus op het idee komt om de andere Guus de vraag te stellen: “Deisse mit?”. Het antwoord was een volmondig ‘ja’ en niet veel later waren er 6 leden: Guus en Guus natuurlijk, maar ook Geert, Jan, Ruud en René. Daarmee was de originele versie van KARTOESJ geboren.

Hoewel de band niet specifiek voor de ‘vastelaovesmeziek’ kiest, maar Limburgstalig repertoire begint te maken, leert het overgrote merendeel van Limburg KARTOESJ kennen via het LVK in 2000 en vele jaren daarna. ‘Tam Tam’ is het 1eleid dat wordt ingezonden, waarmee de bal is gaan rollen.

Als in 2005 de buren van ‘BOV’ uit Born de ‘Bertha Paulissen Trofee’ weten te veroveren en KARTOESJ tegelijkertijd de top van de LVK-berg beklimt met ‘Veer höbbe de Prins in de sjtraot’, weten de mannen het zeker. Die beker moet en zal een keer naar Limbricht meegenomen worden.

Een jaar later is het al zover. ‘Dat zit biej oos in de familie’ is een instant ‘vastelaovesklassieker’ waarmee de top van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer wordt bereikt. Eeuwige ‘vastelaovesroem’ valt KARTOESJ te beurt en er wordt Limburgse en ‘Lömmerichse’ historie geschreven.

Ondertussen is het 2021 en zijn we 22 jaar verder sinds die ene, korte vraag van Guus aan Guus. De bezetting is in de tussentijd gewijzigd en sinds 2016 vormen Robert en Ger, samen met Guus en Geert, de twee leden van het eerste uur, de 4-mans band. De vastelaovend en het LVK nemen nog altijd een prominente plek in bij de activiteiten van KARTOESJ. Maar omdat we in het memorabele jubileumjaar zijn aanbeland en het 2x 11 jaar geleden is dat dit muzikale zaadje geplant werd, pakken we een heel jaar lang extra uit. Gaan we vele ‘gouwe momènte’ met iedereen herbeleven, maar zeker ook nieuwe toevoegen.

Hoe? Daarover snel meer via onze socials. Verheug je alvast op meerdere activiteiten vanaf november 2021. We gaan er sowieso een bijzonder feestelijk jaar van maken. En daarmee starten we officieel in het weekend van 20 en 21 november. We wachten nog even de Corona-persconferentie van 20 september af om de plannen definitief te maken. Daarna zullen we jullie snel informeren over onze feestelijkheden.

Tot snel, tot KARTOESJ!

KARTOESJ | 2X 11 JAOR LIMBURGSE VASTELAOVESHISTORIE

saer 1999 | GeertGerGuus en Robert

bericht delen